Ellipse

De innovaties in digitaal toetsen

De beschikbaarheid van digitale hulpmiddelen wordt in toenemende mate als een vanzelfsprekendheid gezien. Ook in opleidings- en trainingssituaties zie je dit terug. Veel lesmateriaal wordt digitaal aangeboden, verschillende scholen, bedrijven of private exameninstellingen werken met laptops en/of tablets. Dat pleit ervoor om ook toetsen zoveel mogelijk digitaal aan te bieden.

Op dit moment vindt de beoordeling van open vragen nog vrijwel altijd door menselijke beoordelaars plaats. Gesloten vragen daarentegen worden automatisch nagekeken. Menselijke beoordeling heeft een grotere foutmarge dan automatische beoordeling. Verschillende soorten vooroordelen kunnen immers een rol spelen bij menselijke beoordeling. In de toekomst is het echter niet ondenkbaar dat met behulp van Artificial Intelligence (AI) open vragen automatisch kunnen worden beoordeeld.

Hieronder gaan we dieper in op een drietal andere innovaties binnen digitaal toetsen:

  • Vaardigheidstoetsing
  • Online proctoring
  • Fraudepreventie

Vaardigheidstoetsing

Kijkend naar digitale toepassingen op het gebied van vaardigheidsonderwijs en -toetsing hebben de laatste jaren relevante ontwikkelingen een vlucht genomen. Denk bijvoorbeeld aan serious gaming en virtual reality.

Serious gaming is een vorm van onderwijs en toetsing die verder gaat dan een spel spelen voor het plezier. Het leereffect van het gebruik van serious gaming is al aangetoond middels onderzoek. Van serious gaming kun je meer leren dan van e-learning (bron: itpedia.nl).

Virtual reality in het onderwijs is eveneens relevant, met name als het gaat om de beleving van studenten en kandidaten. Doordat je met virtual reality het gevoel hebt dat je deel uitmaakt van de situatie, is het gemakkelijker om te leren maar ook om de juiste antwoorden te geven.

Vooral het trainen van meer complexe vaardigheden via serious gaming neemt een enorme vlucht. Ook predictieve toetsing in het bedrijfsleven vindt in serious gaming en virtual reality een toepassing. Denk daarbij bijvoorbeeld aan toetsing voor luchtverkeersleiders. Middels predictieve toetsing met serious gaming wordt de geschiktheid van kandidaten voor de functie van luchtverkeersleider getoetst. Daarnaast valt te denken aan het predictief- en summatief toetsen van het leidinggevend inzicht van kandidaten middels virtual reality. Toetsing middels serious gaming en virtual reality zorgt doorgaans voor een hoge face validity (de beleefde validiteit). De relevantie voor de beroepspraktijk van deze toetsvormen, zoals deze door kandidaten wordt ervaren, is hoog.

Online proctoring

Een van de manieren van afname die sterk in ontwikkeling is en een aanzienlijke verhoging van de flexibiliteit voor kandidaten inhoudt, is online proctoring. Hierbij kan er op afstand worden meegekeken op het scherm van de kandidaat. In grote lijnen werkt dit als volgt. De kandidaat maakt opnames van zijn omgeving en identificeert zichzelf, met behulp van een webcam en een mobiele telefoon. Ook kan er meegekeken worden op het scherm van de kandidaat. De proctor controleert zodoende de omgeving van de kandidaat op de aanwezigheid van eventuele onregelmatigheden of hulpbronnen.

Er is een variant waarbij de proctor direct contact heeft met de kandidaat en een variant waarbij de proctor achteraf controleert op onregelmatigheden. De laatste variant geeft meer vrijheden voor wat betreft het moment van examenafname, maar er kan dan niet tijdens de afname worden ingegrepen, bijvoorbeeld als een camera niet goed staat. In beide gevallen is het van belang om vooraf maatregelen te nemen ter bescherming van persoonsgegevens en kandidaten om toestemming te vragen voor de toepassing van online proctoring. Bij het verzamelen, registreren en opslaan van beeldmateriaal is dat in het bijzonder van belang.

 

Fraudepreventie

Tot slot zijn er geavanceerde methoden voor examenfraudepreventie in ontwikkeling om onverwachte antwoordpatronen en tijdsbesteding per vraag op het spoor te komen. Op basis van data analyse kan dan mogelijke fraude worden opgespoord. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een kandidaat bij de beantwoording van moeilijke vragen geen bedenktijd nodig heeft én goed scoort en bij makkelijke vragen een relatief lange bedenktijd neemt. Deze techniek is nog in ontwikkeling en de bevindingen die hieruit komen kunnen niet voor honderd procent voor ‘waar’ worden aangenomen. Deze techniek wordt dan ook nog niet losstaand van andere bevindingen toegepast, zoals concrete waarnemingen op de toetslocatie. Als een kandidaat zich bijvoorbeeld verdacht gedraagt, wordt in tweede instantie gekeken naar indicaties in de data analyse.

Ontwikkelingen in digitale toetsing

Digitaal toetsen is op veel vlakken in ontwikkeling. Bovenstaande ontwikkelingen geven hier een globaal beeld van. Weet jij welke innovatie jouw toetsing en examinering naar een hoger plan kan tillen? Bij Optimum Assessment kunnen wij je helpen met het optimaliseren van je digitale toetsing.

Decor

Meer weten over innovaties in digitaal toetsen?

Neem vrijblijvend contact met ons op via 013 – 528 63 63