Privacy- en cookieverklaring Optimum Assessment

Privacyverklaring

Optimum Assessment is een handelsnaam van Citrus Andriessen BV. Deze privacyverklaring geldt voor alle websites van Optimum Assessment waaronder www.optimumassessment.com. Op deze actieve website is een duidelijke link te vinden naar deze privacyverklaring.

De Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) verlangt van organisaties die persoonsgegevens verwerken een duidelijke informatieverstrekking aan betrokkenen (de personen waarvan de gegevens worden verwerkt) over deze verwerking. Door middel van deze verklaring voldoet Optimum Assessment als verantwoordelijke aan deze informatieverplichting.

Optimum Assessment hecht groot belang aan de correcte en zorgvuldige behandeling en beveiliging van persoonsgegevens. De organisatie voldoet daarom aan alle vereisten van de nationale en Europese privacywetgeving.

Contactgegevens

Wanneer je vragen hebt over deze privacyverklaring, de verwerking of bescherming van je persoonsgegevens of een beroep wenst te doen op een van jouw wettelijke rechten (waarover in deze privacyverklaring meer staat toegelicht), kan je contact opnemen met:

Verwerkingsverantwoordelijke
Optimum Assessment
Almystraat 10A
5061 PA Oisterwijk

KvK 64751570

Telefoon: +31 13 528 63 63
E-mail: privacy@optimumassessment.com

Waar worden jouw persoonlijke gegevens voor gebruikt?

Jouw persoonsgegevens welke via de website, per e-mail of schriftelijk worden verstrekt, kunnen door Optimum Assessment worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het (kunnen) leggen van contact, onder meer voor klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek, dan wel het (kunnen) beantwoorden van gestelde vragen of het op verzoek verstrekken van advies / informatie ;
 • het verwerken van (open) sollicitaties of reacties naar aanleiding van vacatures;
 • inschrijving op en verzending van onze nieuwbrief per e-mail en/of andere content publicaties;
 • ter ondersteuning van producten of diensten die je van ons hebt afgenomen;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en dienstverlening;
 • voor het voeren van een juiste administratie en benodigd intern beheer;
 • het (kunnen) behandelen van klachten en het oplossen van geschillen.

Optimum Assessment verwerkt de verkregen persoonsgegevens enkel en alleen voor bovenstaande doeleinden. Wanneer de persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor andere doeleinden, zal vóór de verwerking contact worden gelegd om de wijzigingen in deze verklaring kenbaar te maken en je de kans te bieden bezwaar te maken tegen verdere verwerking.

Rechtsgrond voor de verwerking

De hiervoor genoemde doeleinden hebben elk een eigen rechtsgrond om tot verwerking te mogen komen. Deze rechtsgronden zijn:

 • de door jou verleende toestemming (onder meer voor het verzenden van de nieuwsbrief);
 • het op jouw verzoek nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst (onder meer voor het behandelen van sollicitaties);
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst (onder meer voor de uitvoering van onze dienstverleningsovereenkomsten);
 • de verwerking is voor ons noodzakelijk om aan een wettelijke plicht te kunnen voldoen (onder meer voor de wettelijke bewaar- en registratieplicht, mede vanuit fiscaal oogpunt);
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.

Daar waar Optimum Assessment persoonsgegevens verwerkt op basis van de door jou verleende toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Daar waar Optimum Assessment persoonsgegevens verwerkt op basis van de belangenafweging, zal Optimum Assessment de gerechtvaardigde belangen expliciet maken en communiceren naar betrokkenen.

Wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van een wettelijke of contractuele verplichting, dan wel de verwerking een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te sluiten en/of de betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken, zal de betrokkene hierover voor verwerking worden geïnformeerd en zal tevens duidelijk worden gemaakt wat de gevolgen zijn wanneer de betrokkene deze gegevens niet zal verstrekken. Uiteraard vraagt Optimum Assessment slechts die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn voor het bereiken van de beschreven doeleinden.

Bewaartermijnen

Optimum Assessment beperkt de opslag van persoonsgegevens tot de strikt noodzakelijke periode.

Hiervoor geldt:

 • Bij verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst: zolang de overeenkomst van kracht is. Na beëindiging van de overeenkomst worden de gegevens verwijderd, tenzij de persoonsgegevens vanwege een post contractuele relatie of anderszins nog ter zake dienend zijn.
 • Bij sollicitaties: zolang de procedure loopt. Na beëindiging van de procedure worden de gegevens na uiterlijk vier weken verwijderd, tenzij toestemming wordt gegeven voor behoud van de gegevens. In dat geval worden de gegevens nog gedurende een jaar bewaard.
 • Bij algemene contactverzoeken: zolang er onafgebroken contact is over een en hetzelfde onderwerp. Nadat een contactverzoek is gesloten worden de gegevens na uiterlijk vier weken verwijderd.
 • Bij inschrijving op de nieuwsbrief en/of andere content publicaties: zolang men ingeschreven staat voor het betreffende medium en er toestemming is gegeven voor de verwerking. Bij opzegging c.q. intrekking van de toestemming worden de gegevens binnen vier weken verwijderd.

Individuele rechten

Op grond van de privacywetgeving heb je verschillende individuele rechten waarop je een beroep kunt doen. Het betreft het recht op inzage/kopie, het recht op rectificatie, het recht op wissing (het recht om vergeten te worden), het recht op beperking van de op de betrokkene betreffende verwerking, het recht om bezwaar te maken en het recht van overdraagbaarheid van gegevens. Deze rechten zijn niet absoluut, in die zin dat er altijd in alle gevallen gehoor aan gegeven dient te worden. Optimum Assessment zal je binnen een maand na het indienen van een verzoek waarmee gebruik gemaakt wordt van een recht, informeren over het gevolg dat aan dit verzoek is gegeven of een eventueel benodigde verlenging voordat gevolg kan worden gegeven. Het uitoefenen van je recht(en) is in beginsel kosteloos en kan door een verzoek in te dienen via de in deze verklaring genoemde contactgegevens. Het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze nieuwsbrief of andere direct aan jouw gerichte commerciële uitingen zullen wij aldus onverkort opvolgen.

Beveiligingsmaatregelen

Optimum Assessment heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo hebben alleen de noodzakelijke personen toegang tot de gegevens en zijn onze veiligheidsmaatregelen doeltreffend en worden deze regelmatig gecontroleerd.

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht je ondanks onze zorgvuldige aanpak op het gebied van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens een klacht hierover hebben, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zie hiervoor de website van de AP: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en duidelijk kenbaar worden gemaakt aan de bezoekers en andere betrokkenen.

Cookieverklaring

1.1.   Gebruik van cookies

Optimum Assessment maakt op deze website gebruik van cookies (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website goed te laten functioneren, inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De daarmee verzamelde gegevens worden niet gebruikt om activiteiten van individuele gebruikers te volgen. Door akkoord te gaan op de melding, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Via je browserinstellingen kun je cookies uitschakelen of verwijderen, wellicht is het dan niet meer mogelijk alle mogelijkheden van de website te benutten.

1.2.   Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

1.3.   Facebook, Twitter, Google + en LinkedIn

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Twitter, Google + en LinkedIn. De knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de netwerken. Deze code plaats onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Google + en LinkedIn om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

1.4.   Nieuwsbrief

Optimum Assessment biedt een nieuwsbrief aan waarmee we je op de hoogte houden over het nieuws rondom Optimum Assessment en ontwikkelingen op het gebied van toetsen. Je e-mailadres wordt, na aanmelding, toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt uitschrijven. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

1.5.   Beveiliging gegevens

Optimum Assessment maakt gebruik van veiligheidsprocedures, zoals omschreven in het privacyreglement, voor de bescherming van de verwerkte gegevens om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

1.6.   Inzage, correctie en recht van verzet

Je hebt het recht om inzage, correctie en verwijdering van jouw gegevens te vragen. Neem daarvoor contact met ons op via privacy@optimumassessment.com.