Ellipse

Wederom leverancier examensoftware voor examens Wet op Financieel Toezicht (Wft)

Optimum Assessment (voorheen: Citrus Andriessen) heeft de Europese aanbesteding examensoftware voor de Wft-examens opnieuw gegund gekregen. Het was een pittig traject onder leiding van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en onder toezicht van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).

Van links naar rechts: Angel Kosters, Rob Bergevoet, Johan Ploeger, Rob Smeding, Frederik Bos, Marian Meijer, Erik Mulder, Fazilet Beekveldt, Ralf Spiering, Sanne Velthuis, Henk Scholten, Bob de Graaf en Meint de Vries.

Wet op Financieel Toezicht

De Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het toezicht op bijna de gehele financiële sector in Nederland. In de Wft is een groot aantal regels en voorschriften voor de financiële markten en het toezicht daarop samengebracht. Iedereen die financieel advies aan klanten geeft is verplicht een diploma te behalen en eens per drie jaar een examen voor Permanente Educatie.

Professionalisering examenstelsel

In de afgelopen jaren heeft Optimum Assessment reeds de examensoftware voor het examenstelsel Wft mogen leveren. In deze periode zijn er in nauwe samenwerking, binnen het stelsel, veel (procedurele) verbeteringen doorgevoerd., o.a. op het gebied van fraudepreventie. Optimum Assessment heeft vanuit haar jarenlange ervaring en expertise op het gebied van digitaal toetsen niet alleen de software ontwikkeld, maar tevens een begeleidende en adviserende rol gespeeld. Alles uiteraard in nauwe en zeer prettige samenwerking met DUO en het CDFD.

Stevige voorbereiding

Een nieuwe aanbesteding brengt altijd onzekerheid en risico met zich mee. Iedere inschrijver is immers gelijk. Ter voorbereiding op deze aanbesteding heeft Optimum Assessment dan ook alle zeilen bijgezet om te komen tot een optimale inschrijving. Er is bovendien voor gekozen om verschillende modules uit de compleet nieuwe en innovatieve toetssoftware, Optimum Assessment Platform, in de inschrijving mee te nemen. Dit maakte de praktijktest met alle ketenpartners, die onderdeel uitmaakte van het aanbestedingstraject, extra spannend.

Livegang

Na een pittig migratietraject zijn we uiteindelijk begin oktober live gegaan met de nieuwe afnamesoftware! Deze livegang bracht verschillende uitdagingen met zich mee. Door de zeer constructieve samenwerking met DUO en de verschillende Examenstellingen hebben we de issues snel in kaart gebracht. Kandidaten hebben hier dan ook nauwelijks last van ondervonden.

Voor ons een prachtig resultaat na maanden hard werken. “We zijn trots, dat we opnieuw onze expertise mogen inzetten voor de examinering in het Wft-stelsel. Dat we dit met onze nieuwe examensoftware Optimum Assessment Platform kunnen doen, maakt het voor ons helemaal bijzonder!”, aldus Martin van den Berge, Algemeen Directeur van Optimum Assessment.

Decor

Meer weten?